ATESTACIÓ DE DESPLAÇAMENT DEROGATORI

ATESTACIÓ DE DESPLAÇAMENT DEROGATORI

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE


En aplicació de l’article 1 del decret de 16 de març del 2020 pel qual se reglamenta els
desplaçaments en el marc de la lluita contra la propagació del virus Covid-19:

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :Jo, sota-signant / Je sous-signé(e)
Sra / Sr. – M. / Mme …………………………………………………………………………………………. …..
Nascut·da el / Né(e) le: …………………………………………………………………………………………. …………………
Domiciliat·da a / Demeurant à: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..


certifiqui que el meu desplaçament respon a un dels motius següents (marqueu la casella) autoritzat per l’article 1 del decret de 16 de març de 2020 relatiu a la reglamentació dels desplaçaments en el marc de la lluita contra la propagació del virus Covid-19:

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

desplaçaments entre casa i el lloc d’exercici de l’activitat professional, quan són indispensables per a l’exercici d’activitats que no es poden organitzar en forma de teletreball (amb justificatiu permanent) o desplaçaments professionals que no poden pas ser diferits; /

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements ;


desplaçaments per fer compres de primera necessitat als establiments autoritzats (llista a government.fr); / déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

desplaçaments per motius de salut; / déplacements pour motif de santé ;

desplaçaments per motiu familiar imperatiu, d’assistència a les persones vulnerables o de guarda d’infants; / déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

desplaçaments breus, a prop de casa, per fer activitat física individual, a l’exclusió de tota pràctica esportiva col·lectiva, i per a les necessitats d’animals domèstics / déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.


Fet a / Fait à …………, el …….. / …….. / 2020
(signatura)

Descarregar :https://www.alabaylacferrer.cat/wp-content/uploads/2020/03/Atestació-de-desplaçament-bilingüe.docx